algemene info


VERWIJZING


U kunt zich aanmelden bij de Logopedie Praktijk Dokkum, zodra u bent doorverwezen door uw huisarts, medisch specialist, orthodontist of tandarts. Het is daarbij goed te weten dat alle verzekeraars onze logopedische hulp vergoeden; logopedie zit in het basispakket. Tevens geldt voor een aantal zorgverzekeraars dat u zonder verwijzing gebruik kunt maken van onze diensten. Of dit uw zorgverzekeraar betreft kunt u nalezen in uw polis. Voor een eerste afspraak of voor vragen met betrekking tot de vergoeding kunt u contact opnemen met de Logopedie Praktijk Dokkum via telefoonnummer 0519-223980 of mailen naar info@logopediedokkum.nl. 

klantTEVREDENHEID


Wij en de zorgverzekeraars zijn geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Daarom voeren we een cliënt ervaringsonderzoek uit. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door CTO-logo, dat is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd. CTO-logo nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Wilt u meer weten? Vraag het ons!

TARIEVEN


Logopedie wordt vergoed vanuit de basis verzekering. Wanneer u geen medische indicatie heeft maar wel graag advies en hulp wilt van een logopedist gelden de NZa tarieven. Kijk in de polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar. Vanaf 18 jaar betaalt u mogelijk een deel van de behandeling zelf via het eigen risico. Het  bijwonen van overlegmomenten met andere disciplines en schrijven van verslagen voor derden vallen niet onder de logopedische behandelingen zoals vergoed door de zorgverzekeraar. Een vraag hierover wordt dan ook alleen gehonoreerd als dit gedeclareerd kan worden bij derden (scholen, PGB, e.d.).

WETGEVING EN PRIVACY


In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van de patiënt en de zorgverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. 

 

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen is een behandelovereenkomst opgesteld, deze zal aan het begin van de logopedische behandeling met u worden doorgenomen. In deze behandelovereenkomst staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. 

 

Wilt u meer weten over ons privacy- en data veiligheidsbeleid, dan kunt u die hier doorlezen.